Nuostatai

LIETUVOS MOKINIŲ INFORMATIKOS IR INFORMATINIO MĄSTYMO KONKURSO „BEBRAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „BEBRAS“ (toliau vadinama – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimą, vykdymą ir finansavimą.
2. Konkurso ir olimpiados tikslai:
2.1. Skatinti moksleivius intensyviau naudotis informacinėmis technologijomis.
2.2. Sudominti jaunesniojo amžiaus vaikus informacinėmis technologijomis, kompiuteriais ir jų naudojimu mokymuisi.
2.3. Parodyti moksleiviams informacinių technologijų teikiamus privalumus mokantis įvairių dalykų.
2.4. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, informacinę kultūrą, algoritminę ir loginę mąstyseną.
2.5. Surasti moksleivius, gebančius kūrybiškai naudotis informacinių technologijų priemonėmis ir visapusiškai taikyti įgytas žinias.

II. KONKURSO IR OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS

3. Konkursui vadovauja Lietuvos „Bebro“ konkurso organizavimo komitetas (toliau – BOK) ir jo sudaryta konkurso administracija. Administracija rengia konkurso organizavimo tvarką, kurią vertina ir tvirtina konkurso organizavimo komitetas. Mokyklų (rajonų) konkursų organizatoriai vykdo konkursus mokyklose.
4. Uždavinių sąlygas konkurso administracijai pateikia BOK sudaryta užduočių rengimo grupė. Galutinį sprendimą dėl užduočių kiekvienų metų konkursams priima deleguoti BOK nariai.
5. Administracija nustato konkurso technines ir technologines sąlygas, reikalavimus konkurse naudojamiems kompiuteriams, konkurso ir treniruočių datas ir informuoja apie tai mokyklų organizatorius.
6. Konkurso rezultatus renka ir vertina konkurso administracija, o tvirtina ir skelbia – BOK.

III. KONKURSO IR OLIMPIADOS VYKDYMAS

7. Konkurse gali dalyvauti visų bendrojo lavinimo ar bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų moksleiviai, suskirstyti į amžiaus grupes (1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10 ir 11–12 klasės), besidomintys informacinėmis technologijomis ir jų taikymu. BOK nutarimu kai kurios grupės konkurso metu gali būti sujungtos.
8. Kiekvienos mokyklos dalyvių skaičių riboja vienu metu galimų naudoti kompiuterių skaičius. Jei norinčių dalyvauti yra daugiau nei kompiuterinių darbo vietų, mokykla savo nuožiūra gali surengti atrankinius konkursus.
9. Konkursas rengiamas kiekvienai amžiaus grupei tą pačią dieną vienu metu visose Lietuvos mokyklose.
10. Konkurso vykdymui ir bendravimui su mokyklų (rajonų) konkurso organizatoriais, BOK ir konkurso administracija naudoja konkurso interneto puslapį, elektroninį paštą bei turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“.
11. Konkurso treniruotės, varžybų 1-ojo ir 2-ojo etapo, apdovanojimų datas nustato „Bebro“ konkurso organizavimo komitetas.

IV. KONKURSO REZULTATŲ SKELBIMO TVARKA

12. Jei konkurso metu išaiškėja, jog tam tikra užduotis yra klaidinga (neišsisiunčia atsakymas, nėra teisingo atsakymo ir pan.), tuomet visiems šios užduoties sprendėjams, skiriami visi šios užduoties taškai.
13. Jei įtarimai dėl sukčiavimo, sprendžiant užduotis, pasitvirtina, tuomet dalyvio/dalyvių rezultatai panaikinami iš sistemos.
14. Konkurso organizatoriai įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo konkurso 1-ojo etapo pabaigos viešai pateikti mokinių rezultatus.
15. Konkurso 2-ojo etapo rezultatai skelbiami tą pačią dieną, kuomet mokiniai sprendžia.
16. Konkurso dalyviai, jų mokytojai ir tėveliai dėl klaidingai apskaičiuotų rezultatų gali kreiptis lygiai 2 savaites nuo rezultatų paskelbimo datos.

V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

17. Konkurse skaičiuojami tik asmeniniai dalyvių rezultatai atskirose amžiaus grupėse ir pagal klases.
18. Visi konkurso dalyviai gauna „Bebro“ padėkas už dalyvavimą konkurse.
19. Konkurso laimėtojai savo klasėse apdovanojami „Bebro“ konkurso laimėtojų diplomais bei atminimo dovanomis. Apdovanojamųjų skaičių, dovanų vertę ir sumą, skirtą apdovanojimui, administracijos teikimu kiekvienų metų konkursui nustato BOK.

IV. KONKURSO FINANSAVIMAS

20. Konkurso organizavimas ir užduočių parengimas finansuojamas rėmėjų lėšomis, prizus ir apdovanojimus aktyviausioms mokykloms bei organizatoriams pateikia konkurso rėmėjai.
21. Konkursai taip pat gali būti finansuojami ir iš dalyvių mokesčio. Jo dydis nustatomas ir keičiamas BOK narių metiniame susirinkime. Socialiai remtini mokiniai nuo dalyvio mokesčio atleidžiami.